ỦY BAN NHÂN DÂNTHỊ TRẤN ĐĂK RVE        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố:          /KH-UBND               Đăk Rve, ngày      tháng      năm 2023 KẾ HOẠCHRà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông ...