BÁO CÁOTrả lời ý kiến, kiến nghị của cử triTrước kỳhọp thứ 6 Hội đồng nhân dân thị trấn, khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026