A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

V/v tiếp tục tăng cường triển khai, thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện

Kính gửi:

 

- Các cán bộ, công chức thị trấn;

- Công an thị trấn;

- Ban quản lý các thôn;

- Đoàn thanh niên thị trấn.

Căn cứ Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 18/5/2023 của Tỉnh ủy Kon Tum về việc tăng cường triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Thực hiện Công văn số 808/UBND-NC, ngày 306/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tiếp tục tăng cường triển khai, thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện; Ủy ban nhân dân thị trấn có ý kiến như sau: 

1. Các cán bộ, công chức và Ban quản lý các thôn

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn thị trấn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai Đề án 06, nhất là lợi ích, hiệu quả của tài khoản định danh điện tử đối với đời sống và sự phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn. Vận động, hướng dẫn bằng nhiều hình thức phù hợp để người dân trên địa bàn thị trán từng bước chuyển sang sử dụng hồ sơ điện tử, tạo tiền đề để trở thành công dân số, xã hội số. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến; chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm đối với những tổ chức, cá nhân chậm trễ, sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06. 

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Chính  phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các nhiệm vụ thuộc  Đề án 06 gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến  năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Cán bộ, công chức thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc và chịu  trách nhiệm đối với tiến độ, chất lượng triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách; kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Tập trung rà soát, cải tiến quy trình tiếp nhận và hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận, trả hồ sơ một cửa thị trấn theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

- Đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định hiện hành([1]); tiếp tục tổ chức triển khai giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính theo quy định.  

- Tiếp tục phát huy vai trò của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 thị trấn và ở thôn đảm bảo thực sự là lực lượng nòng cốt trong việc hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số trên địa bàn. 

2. Bộ phận Tư pháp-Hộ tịch

- Chủ trì, phối hợp Công an thị trấn và các cơ quan, ban ngành, cá nhân liên quan khẩn trương rà soát, sửa đổi hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hành lang pháp lý, nhất là xây dựng quy trình, quy định để thực hiện chuyển đổi phương thức hoạt động theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai Đề án 06.

3. Bộ phận Địa chính-Xây dựng-Đô thị và Môi trường: Tập trung hoàn thành số hóa dữ liệu đất đai, nhà ở để xác thực, kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp.

4. Phòng khám đa khoa khu vực, Các trường học trên địa bàn thị trấn: Tăng cường chỉ đạo triển khai việc thanh toán viện phí, chi phí khám, chữa bệnh và thu học phí, thực hiện các khoản thu - chi khác không dùng tiền mặt theo mục tiêu, lộ trình quy định, gắn với thực hiện nghiêm việc sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp tích hợp thông tin Bảo hiểm y tế để phục vụ công tác khám, chữa bệnh trên địa bàn thị trấn. 

5. Văn hóa-Xã hội chủ trì, phối hợp Văn phòng-Thống kê

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cá nhân để hoàn thin và nâng cp cơ s h tng công ngh thông tin trên địa bàn thị trấn đảm bo đồng b, hin đại. Phối hợp với cấp có thẩm quyền hoàn thin cơ s h tng phc v trin khai Đề án 06, nht là thc hin hiu qu các dch v công trc tuyến, s hóa và tái s dng kết qu gii quyết th tc hành chính theo quy định.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, kịp thời khắc phục sự cố an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của thị trấn. Phối hợp trin khai xác thc ch ký s và tích hp trong ng dng trên thiết b di động phc v cung cp dch v công trc tuyến.

6. Công an thị trấn (Cơ quan thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06 thị trấn)

- Chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn thị trấn; hoàn thành việc triển khai cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn thị trấn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, hoàn thành trong quý III năm 2023. Theo dõi và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất hướng chỉ đạo, xử lý đối với những cơ quan, đơn vị, cá nhân cán bộ, công chức chậm triển khai thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, bộ phận liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn thị trấn; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thị trấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn xem xét, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Định kỳ, tổng hợp kết quả thực hiện Đề án 06 trên địa bàn thị trán để báo cáo Công an huyện, Thường trực Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn theo đúng quy định. 

7. Đề nghị Đoàn thanh niên thị trấn chỉ đạo lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị trấn làm nòng cốt trong công tác tuyền truyền, vận động đến từng người dân về các tiện ích của định danh điện tử. Phối hợp với Công an thị trấn tham gia hướng dẫn Nhân dân cài đặt phần mềm VNeID. 

Ủy ban nhân dân thị trấn báo để các phòng, ban ngành, đơn vị và địa phương biết, thực hiện./. 

 

([1]) Khoản 11 Điều 1 (bổ sung Điều 21a) Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Chương II (từ Điều 4 đến Điều 12) Thông tư số 01/2023/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 600/UBND-NC, ngày 26/5/2023 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính cấp xã từ 01/7/2023; Công văn số 262/UBND-NC, ngày 15/3/2023 về việc thực hiện nghiêm việc số hóa hồ sơ, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính và khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa…


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tác giả: dongnd.kry
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 9
Tháng 06 : 393
Tháng trước : 210
Năm 2024 : 1.033
Liên kết cột trái