A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thị trấn Đắk Rve năm 2023

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước

trên địa bàn thị trấn Đắk Rve năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 383/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2023 của UBND huyện về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa huyện Kon Rẫy năm 2023; UBND thị trấn ban hành Kế thị trấn Đắk Rve năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các nội dung về công tác cải cách hành chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân; tạo sự quan tâm, góp ý và giám sát của Nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thị trấn.

2. Nội dung thông tin, tuyên truyền phải rõ ràng, chuẩn xác, đúng đối tượng; phải tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính với các cơ quan thông tấn, báo chí về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế về công tác cải cách hành chính… làm cơ sở để các đơn vị, địa phương biết, đề ra giải pháp khắc phục.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, thực hiện

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức

- Nội dung tuyên truyền:

+ Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ giai đoạn 2021-2030 (Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021); Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

+ Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và các văn bản hướng dẫn liên quan).

+ Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Nội vụ và Công đoàn Viên chức Việt Nam giai đoạn 2021-2025 (Chương trình số 01/BNV-CĐVCVN ngày 17 tháng 11 năm 2021).

+ Kế hoạch số 3993/KH-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch số 4212/KH-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023 về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thị trấn Đắk Rve năm 2023;

+ Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện luân chuyển, xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường điện tử áp dụng thí điểm trên địa bàn tỉnh.

+ Các văn bản của Trung ương và địa phương về Chuyển đổi số trong quản lý hành chính nhà nước để nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính.

Trong đó, tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

(1) Về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tuyên truyền các nội dung theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030, trọng tâm là: việc tổ chức thực thi pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức và toàn xã hội; về thực hiện cải cách chế độ công vụ, xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài; về xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

(2) Về kết quả xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính hằng năm của tỉnh, của huyện, của thị trấn; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cấp huyện; Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước,…

(3) Về ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính; việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và các chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện; việc thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

(4) Thông tin, hướng dẫn, truy cập về thủ tục hành chính qua mạng internet; cách thức phản ánh, kiến nghị về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến thủ tục hành chính; tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc thông qua liên kết trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ (http://chinhphu.vn), Cổng thông tin điện tử tỉnh (https://www.kontum.gov.vn) và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (https://dichvucong.kontum.gov.vn).

(5) Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức các cấp, của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị trấn([1]).

(6) Thông tin kịp thời bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thị trấn đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn hóa và công bố.

- Hình thức triển khai:

+ Thông qua các hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm, cuộc họp, giao ban, tờ rơi…

+ Đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin điện tử thị trấn.

+ Lồng ghép nội dung cải cách hành chính vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp thông qua các lớp bồi dưỡng... Thông qua các hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng qua các hình thức, kênh thông tin phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

- Thực hiện: Các bộ phận, đơn vị thị trấn và các công chức chuyên môn thuộc UBND thị trấn.

- Kinh phí: Các cơ quan, đơn vị chủ động cân đối trong dự toán chi thường xuyên đã giao năm 2023 để thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

b) Đối với người dân và doanh nghiệp

- Nội dung tuyên truyền:

+ Các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước có liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

+ Tiện ích của việc gửi hồ sơ và nhận trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

+ Cung cấp địa chỉ, số điện thoại “đường dây nóng” về cải cách hành chính; thông tin, hướng dẫn, truy cập về thủ tục hành chính qua mạng internet; cách thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính[2]; việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp được thực hiện trực tiếp qua số điện thoại đường dây nóng và trên Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị trên Cổng dịch vụ công quốc gia; tuyên truyền cải cách hành chính, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum (http://pbgdpl.kontum.gov.vn).

+ Về công tác khảo sát mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính; về các mục tiêu, giải pháp xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, hướng dẫn cách thức để công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ hành chính công, các dịch vụ công trực tuyến tại thị trấn…

- Hình thức triển khai:

+ Thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ lên Trang thông tin điện tử thị trấn.

+ Niêm yết công khai các quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn (nội dung các thủ tục được công khai phải đầy đủ, đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành; hình thức công khai rõ ràng, thuận lợi cho việc tìm hiểu).

+ Tuyên truyền đối với người dân, doanh nghiệp thông qua chương trình đối thoại, qua hệ thống loa phóng thanh, qua cuộc họp ở thôn, giao ban định kỳ bằng các hình thức băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, tranh cổ động... với các khẩu hiệu, thông điệp bằng hình ảnh trực quan để người dân dễ đọc, dễ nắm bắt.

+ Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

- Thực hiện:

+ Các cơ quan, đơn vị thị trấn, công chức chuyên môn thuộc UBND thị trấn phối hợp với công chức Văn hóa-Xã hội (mãng thông tin) tổ chức tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử thị trấn, các phương tiện truyền thông, bản tin nội bộ (mỗi tháng có ít nhất 01 tin/bài tuyên truyền về cải cách hành chính).

+ Văn phòng - Thống kê thị trấn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền và kịp thời đăng tin, bài về công tác chỉ đạo, điều hành cảthị trấn trên Trang thông tin điện tử thị trấn.

- Kinh phí: Các cơ quan, đơn vị chủ động cân đối trong dự toán chi thường xuyên đã giao năm 2023 để thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

2. Đẩy mạnh tuyên tuyền về tiện ích việc gửi và nhận trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến toàn trình

- Thực hiện:

+ Công chức văn hóa-Xã hội (phụ trách mãng thông tin) chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai.

+ Văn phòng-Thống kê thị trấn tiếp tục khai thác các tính năng, tiện ích của zalo, mở rộng đầu mối tham gia nhóm đến cán bộ, công chức, người lao động thị trấn và ở thôn để kịp thời thông tin tuyên truyền về tiện ích dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong gửi nhận hồ sơ thủ tục hành chính.

- Thời gian: Thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị trấn

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, cập nhật, công khai thủ tục hành chính (nếu có) tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của UBND thị trấn; xây dựng chuyên mục, chuyên trang và cập nhật các thông tin về cải cách hành chính, văn bản tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trên hệ thống Trang thông tin điện tử của thị trấn.

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này lựa chọn, lồng ghép, tổ chức hình thức tuyên truyền phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, thực hiện.

- Duy trì, nâng cao chương trình, chuyên trang, chuyên mục về cải cách hành chính; làm cầu nối chuyển tải những ý kiến của người dân, doanh nghiệp, đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan giải đáp những vướng mắc, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính.

- Phối hợp với TCông chức văn hóa-Xã hội thị trấn (phụ trách mãng thông tin) thực hiện các phóng sự, tin bài về hoạt động cải cách hành chính của cơ quan, các công chức; kịp thời đưa tin, biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốtphê phán những biểu hiện tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu Nhân dân.

2. Văn phòng-Thống kê

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này đối với các công chức chuyên môn thuộc UBND thị trấn; làm đầu mối tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch và đề xuất giải pháp chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có) về Ủy ban nhân dân thị trấn.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan giải đáp, làm rõ các nội dung về công tác cải cách hành chính được giao quản lý, định hướng để các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền; cung cấp thông tin cho công chức Văn hóa-Xã hội thị trấn xây dựng chuyên mục, phóng sự về cải cách hành chính năm 2023 theo hướng duy trì, đổi mới, nâng cao chất lượng các chuyên mục cải cách hành chính.

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận, chuyển xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính; công khai tiến độ, kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai công tác đánh giá trực tuyến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

4. Văn hóa-Xã hội (mãng thôn tin)

- Thường xuyên đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên báo chí, truyền thông, Trang thông tin điện tử thị trấn.

- Phối hợp với Văn phòng-Thống kê và các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp tài liệu cho các cơ quan báo chí, truyền thông triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, phổ biến các kênh tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với quy định thủ tục hành chính.

- Phối hợp với các cơ quan báo chí và các đơn vị liên quan tổ chức quảng bá, đẩy mạnh tuyền thông về kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị; tổ chức thực hiện các phóng sự, các tin bài về hoạt động cải cách hành chính của các cơ quan trên địa bàn thị trấn.

- Kịp thời đưa tin, biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt; đồng thời, phê phán những biểu hiện tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu Nhân dân.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn: Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức chính trị - xã hội phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện; phối hợp đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ bưu chính công ích; tiếp tục đồng hành cùng chính quyền trong việc tham gia góp ý xây dựng các chính sách, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thị trấn về tuyên truyền công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn thị trấn Đắk Rve năm 2023./.

[1] Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND.

[2] Theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế khai thác, vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia...


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 76
Tháng 07 : 457
Tháng trước : 537
Năm 2024 : 1.634
Liên kết cột trái