DANH BẠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH
THỊ TRẤN ĐĂK RVE

 

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

Số điện thoại,

Email

1

Đặng Thị Xuân Trúc

Đảng ủy thị trấn

Bí thư

0347557968

trucdtx.kry@kontum.gov.vn

 

2

Đinh Thị Sương

Đảng ủy thị trấn

Phó Bí thư, CT HĐND

0986327689

suongdt.kry@kontum.gov.vn

 

3

Nguyễn Tấn Vũ

UBND thị trấn

Chủ tịch

0374117999

vunt.kry@kontum.gov.vn

 

4

Nguyễn Xuân Biên

UBND thị trấn

Phó CT

0935926679

biennx.kry@kontum.gov.vn

 

5

Nguyễn Thị Mai Lan

MTTQ Việt Nam

Chủ tịch

0376920399

lanntm.kry@kontum.gov.vn

 

6

Y H Liêu

HĐND thị trấn

Phó CT

0935922262

lieuyh.kry@kontum.gov.vn

 

7

Lê Thị Hoan

Hội LHPN thị trấn

Chủ tịch

0389674976

hoanlt.kry@kontum.gov.vn

 

8

Nông Hồng Sơn

Hội Nông dân thị trấn

Chủ tịch

0365964302

sonnh.kry@kontum.gov.vn

 

9

Nguyễn Tấn Sang

Đoàn TNCSHCM

Bí thư đoàn

03989337799

 

10

Đinh Văn Hải

Hội CCB thị trấn

Chủ tịch

0986008203

haidv.kry@kontum.gov.vn

 

11

Ngô Duy Đông

UBND thị trấn

VP-TK

0344139239

dongnd.kry@kontum.gov.vn

 

12

Nguyễn Văn Chung

UBND thị trấn

CHT BCH QS

0367505539

 

13

Phạm Cao Cường

UBND thị trấn

TP-HT

0976268909

cuongpc.kry@kontum.gov.vn

 

14

Võ Thị Trang

UBND thị trấn

VH-XH

0988325147

trangvt.kry@kontum.gov.vn

 

15

Phạm Thị Hồng Phượng

UBND thị trấn

ĐC-XD

0983106044

phuongpth.kry@kontum.gov.vn

 

16

Đặng Lê Tuấn

UBND thị trấn

ĐC-XD

0395599789

tuandl.kry@kontum.gov.vn

 

17

Nguyễn Thị Thu

UBND thị trấn

TC-KT

0326470111

thunt.kry@kontum.gov.vn

 

18

Đỗ Xuân Nguyên

UBND thị trấn

VH-TT

0372458137

nguyendx.kry@kontum.gov.vn

 

19

Lương Văn Khang

UBND thị trấn

VP- TK

0838680579

khanglv.kry@kontum.gov.vn